Statut - Witryna son

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut

S T A T U T
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

» P O D K A R P A C I E «


Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju RP.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jasło.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych, których zadania są takie same lub podobne.

§ 5

Stowarzyszenie skupia osoby o szeroko pojętej niesprawności narządów ruchu oraz ich przyjaciół i sympatyków.

§ 6

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej, ale może zatrudniać pracowników, także spośród członków za wyjątkiem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 7

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą „o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz z własnym Statutem

§ 8

Stowarzyszenie może używać znaków, odznak i pieczęci przyjętych i zatwierdzonych przez Walne Zebranie.


Rozdział II

Cele i środki działania


§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

a)  zrzeszenie inwalidów narządów ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.

b)  wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji,

c)  szeroko pojęta integracja,

d)  pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.


§ 10

Cele Stowarzyszenia realizowane są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych poprzez:

a)  współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, instytucjami, związkami zawodowymi itp. w szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych,

b)  udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i osobom nie zrzeszonym w sprawach dotyczących życia codziennego, finansowej, porad prawnych, informacji nt. praw i obowiązków osób niepełnosprawnych oraz interwencji w urzędach i instytucjach,

c)  organizowanie imprez, konferencji, sympozjów, szkoleń i prezentacji oraz prowadzenie działań informacyjno-uświadamiających zmierzających do integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie,

d)  uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw oraz uchwał a także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

e)  ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych ograniczających kontakt inwalidów narządu ruchu ze środowiskiem,

f)   podejmowanie działań mających na celu tworzenia miejsc pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zgodnie
z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami,

g)  możliwość prowadzenia działalności wydawniczej i gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.

h)  działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i)   działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

j)   rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.

Rozdział III

Członkowie - ich prawa i obowiązki


§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)  zwyczajnych

b)  wspierających

c)  honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być:

a)  osoba pełnoletnia posiadająca orzeczony stopień niepełnosprawności pod względem ruchowym

b)  osoba pełnoletnia bez orzeczenia a pragnąca pracować w Stowarzyszeniu

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe, materialne lub inną pomoc na rzecz Stowarzyszenia.

Członek wspierający może brać udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez uprawnionego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny i wspierający przyjmowany jest na podstawie deklaracji pisemnej.

§ 15a

Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia a także prawo głosu w podejmowaniu uchwał i wniosków na Walnym Zebraniu – zgodnie z § 27 pkt. a).

§ 17

Członkowi wspierającemu przysługuje prawo zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Stowarzyszenia.

§ 18

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19

Członek zwyczajny zobowiązany jest:

a)  brać czynny udział w realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia,

b)  przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)  regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Członek wspierający zobowiązany jest okazywać pomoc w statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a)  dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia,

b)  nie opłacenie składek członkowskich przez jeden rok,

c)  likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

d)  śmierci członka,

e)  wykluczenia z powodu nie przestrzegania statutu, uchwał i postanowień oraz rażącego działania na niekorzyść Stowarzyszenia - decyzję podejmuje Zarząd. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania


Rozdział IV

Władze i struktury organizacyjne Stowarzyszenia


§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie członków

b)   Zarząd

c)   Komisja Rewizyjna

§ 23

Kadencja władz trwa cztery lata

§ 24

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Walnego Zebrania uważa się za prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia - w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków. Czas między pierwszym a drugim terminem powinien wynosić 30 minut.


§ 24a

Zwyczajne zwołuje Zarząd co roku, a sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata najpóźniej w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały, z powiadomieniem członków drogą internetową lub pisemną co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad.

§ 24b

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania
z powiadomieniem członków drogą internetową lub pisemną. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, z powodu których zostało zwołane
a w sytuacjach nadzwyczajnych porządek obrad może być rozszerzony.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)  ustalenie zakresu czynności poszczególnych organów Stowarzyszenia

b)  uchwalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia

c)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d)  wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e)  uchwalanie planów finansowych i gospodarczych

f)   rozpatrywanie wniosków i odwołań skierowanych do Walnego Zebrania

g)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

h)  podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie § 42

i)   podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia § 42

j)   ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 26

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa. Głosowanie może być jawne lub tajne, decyzję podejmuje Walne Zebranie.

§ 27

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)  z głosem decydującym członkowie zwyczajni

b)  z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszone osoby.


Zarząd


§ 28

Najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

a)  ustalanie regulaminu pracy i zadań Zarządu

b)  kierowanie całokształtem pracy

c)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

d)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania

e)  gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością określoną w § 10 pkt. g)

f)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków

g)  opracowywanie i wykonywanie planów budżetowych i rehabilitacyjnych

h)  powoływanie i odwoływaniem komisji, zespołów doradczych oraz określenie ich działalności i czasu trwania na podstawie regulaminu przygotowanego przez Zarząd

i)   przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zebraniu rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego

j)   przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

k)  uzupełnianie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na zasadzie pełniących obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania

§ 30

Zarząd składa się od czterech do siedmiu członków.

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy i muszą być protokołowane.

§ 30a

Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie.


§ 31

Zarząd wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.

§ 31a

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32

Zarząd może powołać Sekretariat Zarządu Stowarzyszenia na zasadach obsady etatowej: księgowego, radcy prawnego i sekretarki do prowadzenia prac administracyjno-biurowych. Zarząd określa również regulamin oraz zasady pracy powyższego Sekretariatu, a także liczbę pracowników etatowych Stowarzyszenia.

§ 33

Do ważności pism, dokumentów, zobowiązań finansowych i zwierania umów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna


§ 34

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli Stowarzyszenia.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  kontrola działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych

b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 36

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§ 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

§ 38a

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c)  mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tejże Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni


Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 39

1.  Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.  Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)  wpisowe i składki członkowskie

b)  darowizny krajowe i zagraniczne

c)  dotacje i subwencje

d)  zapisy oraz spadki

e)  wpływy z działalności gospodarczej

f)   inne wpływy

3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód Stowarzyszenia
w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” jest organizacją non-profit.


§ 39a

1.  Majątek Stowarzyszenia nie może być:

a)  wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.

b)  przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c)  wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

2.  Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40

Stowarzyszenie ma prawo posiadać konto złotówkowe i dewizowe w dowolnie wybranym banku działającym na terenie Polski dysponując nim według własnych potrzeb i zgodnie z przepisami prawa.

§ 41

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 42

Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 43

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisje Likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą przeprowadzi likwidację.

§ 44

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie wskazuje organizacje lub instytucje charytatywną, na którą przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązańWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego